Visie en Beleid

Doelstelling

Het instituut wil het werk van Elisabeth Vreede, de antroposofisch georiënteerde astronomie, voortzetten, en heeft daarvoor drie pijlers:

  1. Het Elisabeth Vreede Instituut streeft naar het doen van onderzoek naar antroposofisch georiënteerde astronomie en verspreidt kennis op dit gebied. Als basis dienen voornamelijk het verzameld werk van Rudolf Steiner, de werken van Elisabeth Vreede en astronomische waarnemingsresultaten.
    De onderzoeksmethoden zijn enerzijds geesteswetenschappelijk (antroposofisch) en anderzijds natuurwetenschappelijk, echter bezien vanuit inzicht in het menselijke kennen zoals beschreven in het boek ‘Waarnemen en denken’ van Rudolf Steiner. Belangrijk daarbij is dat de astronomie volgens Rudolf Steiner mogelijk als eerste wetenschapsgebied zou kunnen worden gespiritualiseerd.
  2. Het instituut ondersteunt een goed beheer en zorgvuldig ontsluiting van wat Elisabeth Vreede heeft nagelaten en het gebruik ervan in onderzoek.
    Daarbij horen onder andere het op termijn gaan uitgeven van haar geschreven werk, onderzoeken van mogelijkheden tot het gaan (mede)beheren van het Vreede archief en het streven om de door haar opgebouwde sterrenwacht in Dornach bij het onderzoek te betrekken.
  3. Het Instituut streeft naar een centrale rol bij het bundelen van wereldwijde initiatieven op bovengenoemde gebieden, en onderneemt ook zelf initiatieven. Werk voor vrijwilligers wordt georganiseerd en financiële ondersteuning wordt aangetrokken, met name voor grotere projecten. Het instituut gaat thema’s behandelen die de huidige mens kunnen aanspreken en die antwoorden op vragen kunnen geven en een tegenwicht kunnen bieden aan de huidige heersende opvattingen omtrent de sterrenkunde. Samenwerking tussen de mensen onderling is belangrijk, en er wordt ook samenwerking gezocht met andere instellingen. Het instituut als sociaal organisme streeft naar een vormgeving van haar organisatie vanuit de sociale driegeleding.

Visie

Het instituut gaat uit van de visie dat bij de huidige problemen in de samenleving de mens in het centrum moet worden geplaatst. De mens maakt deel uit van de natuurlijke en van de geestelijke wereld. Het kan tot meer inzicht in de oorzaken van veel problemen leiden, wanneer op basis van de antroposofie bewust en helder gedacht wordt over hoe de geest concreet in de kosmos, de mens en de aarde werkt. Het bemiddelen tussen uitersten kan dan worden versterkt en in plaats van polarisatie en angst kan gesprek, heling en vertrouwen ontstaan.